ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2021Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоСЕЛЕКТА ДООЕЛ Кавадарци КонцесииЈавниот повик за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко езеро“ на концедентот Република Северна Македонија, Влада на Република Северна Македонија11-702/532 СЕДНИЦА 21.07.20213/2021 11-702-5-2021.pdf
2021ЈЗУ „Здравствен дом“ Македонски БродПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ с.ПласницаЈавна набавка со мала вредност набавка на стоки - Гориво за моторни возила09-804/832 СЕДНИЦА 21.07.202110506/2021 09-804-8-2021.pdf
2021АД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственостПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ с.ПласницаOтворена постапка набавка на стоки - Гориво за транспортни средства(службени возила) за 2 години09-793/832 СЕДНИЦА 21.07.202108419/2021 09-793-8-2021.pdf
2021Општина Гази БабаА1 Македонија ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги -Мобилна телефонија за 2021 и 202209-791/1032 СЕДНИЦА 21.07.202107493/2021 09-791-10-2021.pdf
2021ЈУОДГ „Мајски Цвет“–Карпош-СкопјеРИМЕС МС ГРОУП ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - месо, риба и производи од риба09-790/632 СЕДНИЦА 21.07.202109925/2021 09-790-6-2021.pdf
2021Општина БитолаОКТАГОН ПРИМА ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка  набавка на стоки - Набавка на смарт (паметни) клупи кои се напојуваат со сончева светлина09-787/1732 СЕДНИЦА 21.07.202110040/2021 09-787-17-2021.pdf
2021ЈП Водовод и канализација - СкопјеА1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Услуга за фиксна телефонија за период од 24 месеци09-786/832 СЕДНИЦА 21.07.202109799/2021 09-786-8-2021.pdf
2021 Јавно претпријатие за државни патиштаДИГИТАЛ ДООЕЛ Струмица зана договорниот орган Oтворена постапка  набавка на услуги - Одржување на електроенергетски објекти, осветлување и светлосна сигнализација 09-785/932 СЕДНИЦА 21.07.202106673/2021 09-785-9-2021.pdf
2021ОУ Браќа Рамиз-Хамид - СкопјеДОН ХОЛДИНГ ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Изведување на електрика во училиштето 09-782/532 СЕДНИЦА 21.07.202109890/2021 09-782-5-2021.pdf
2021Јавна здравствена установа клиника за торакална и васкуларна хирургија СкопјеКОНТЕГО ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Услуги за складирање и чување на документација09-777/532 СЕДНИЦА 21.07.202110182/2021 09-777-5-2021.pdf
2021Министерство за животна средина и просторно планирањеКОНСТРУКТОР ДОО СкопјеOтворена постапка набавка на работи - Изградба на канализациона мрежа за н.м. Камењане и Боговиње, општина Боговиње09-775/532 СЕДНИЦА 21.07.202106146/2021 09-775-5-2021.pdf
2021ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕСМ СкопјеАД за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс ГрупOтворена постапка набавка на услуги - Осигурителни услуги09-773/1532 СЕДНИЦА 21.07.202108278/2021 09-773-15-2021.pdf
2021ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ СкопјеСЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка набавка на услуги - Услуги за физичко, техничко и патролно обезбедување09-772/732 СЕДНИЦА 21.07.202106524/2021 09-772-7-2021.pdf
2021 Универзитет во ТетовоМАКАУС Благоја ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на работи - реконструкција на објектите на Универзитет во Тетово09-762/932 СЕДНИЦА 21.07.202109410/2021 09-762-9-2021.pdf
2021ЈЗУ Центар за јавно здравје - СтрумицаФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје Поедноставена отворена постапка набавка на стоки - набавка на реагенси за молекуларна дијагностика09-742/432 СЕДНИЦА 21.07.202110015/2021 09-742-4-2021.pdf
2021Царинска управа на РСМАССЕКО СЕЕ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на услуги - Одржување и развој на интегрирана тарифна околина08-789/1132 СЕДНИЦА 21.07.202106144/2021 08-789-11-2021.pdf
2021Министерство за животна средина и просторно планирањеЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД Глигор и др. ДОО СкопјеOтворена постапка набавка на работи - Изградба на канализациона мрежа за н.м. Камењане и Боговиње, општина Боговиње08-778/532 СЕДНИЦА 21.07.202106146/2021 08-778-5-2021.pdf
2021Министерство за животна средина и просторно планирањеКОНСТРУКТОР ДОО СкопјеOтворена постапка набавка на работи - Изградба на фекалeн колектор, фекална канализација и атмосферска канализација за Урбан блок 21 во Гостивар08-774/632 СЕДНИЦА 21.07.202106947/2021 08-774-6-2021.pdf
2021Управа за водење на матичните книгиСЕРТА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка услуги - набавка на услуга за одржување на хигиена08-767/632 СЕДНИЦА 21.07.202109350/2021 08-767-6-2021.pdf
2021Република Северна Македонија, Влада на Република Северна Македонија, преку Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоСЕЛЕКТА ДООЕЛ КавадарциЈавен повикКонцесиидоделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко езеро“ 11-702/431 СЕДНИЦА 14.07.2021  11-702-4-2021.pdf