ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ЈЗУ Општа болница Д-р Ферид Мурад Гостивар Отворена постапка  набавка на стоки – лекови за болничка апотека08-377/629 СЕДНИЦА 14.06.201805-317/2018 08-377-6-2018.pdf
2018Општина ГостиварГРАНИТ АД СкопјеОтворена постапка набавка на работи – изградба и реконструкција на локални патишта, улици, тротоари, атмосферска и фекална канализација, патеки и спортски терени и надградба на постоечките мрежни линии и проширување на мрежата со нови линии09-362/727 СЕДНИЦА 13.06.201802/2018 09-362-7-2018.pdf
2018Општина ЦентарГрупа на понудувачи КОНСТРУКТОР РЕНАТА И ДР ДОО – Скопје и ЕСКВАТОРИ-МК ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка  набавка на работи – изградба на водоводна и атмосферска мрежа со реконструкција на коловоз на ул. „Ганчо Хаџипанзов“ 09-361/827 СЕДНИЦА 13.06.201818/2018 09-361-8-2018.pdf
2018ЈКП ДЕРВЕН ВелесСИМИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Велес Отворена постапка набавка на стоки – моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас на договорниот орган ЈКП Дервен Велес09-358/627 СЕДНИЦА 13.06.201807/2018 09-358-6-2018.pdf
2018Општина ГостиварЛАБИНО ТРЕЈД ДООЕЛ ГостиварОтворена постапка набавка на работи – изградба и реконструкција на локални патишта, улици, тротоари, атмосферска и фекална канализација, патеки и спортски терени и надградба на постоечките мрежни линии и проширување на мрежата со нови линии на договорниот орган 09-354/627 СЕДНИЦА 13.06.201802/2018 09-354-6-2018.pdf
2018Општина БитолаРОЈАЛ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ БитолаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за обезбедување на објекти во поранешна касарна Стив Наумов09-353/627 СЕДНИЦА 13.06.201824-38/2018 09-353-6-2018.pdf
2018ЈП Водовод и канализација - СкопјеКАЗ ГРУП ДОО ИлинденОтворена постапка набавка на работи – реконструкција, доградба и замена на водоводни цевки – по предмер 09-349/927 СЕДНИЦА 13.06.201819/2018 09-349-9-2018.pdf
2018ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - СкопјеИСГ БРАНИТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на безбедносни услуги – физичко обезбедување на имотот и животот на косрисниците, вработените и посетителите на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје08-366/627 СЕДНИЦА 13.06.201801/2018 08-366-6-2018.pdf
2018Н.У. Уметничка галерија - ТетовоEУРО ИНВЕСТ-ИНГ ДОО – ТетовоПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на работи – приспособување на дворот на Галеријата, скалите и инвалидската патека со калдрма и плочки од порфид 08-363/727 СЕДНИЦА 13.06.201803/2018 08-363-7-2018.pdf
2018АД Електрани на Македонија Скопје3 СТ ДООЕЛ ИлинденОтворена постапка набавка на стоки – масло турбинско за ПЕ Термоелектрани, РЕК Битола08-340/827 СЕДНИЦА 13.06.201816-22/2018 08-340-8-2018.pdf
2018Министерство за економијаРЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Концесиинабавка на вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини 10-348/526 СЕДНИЦА 06.06.20182/2018 10-348-5-2018.pdf
2018Јавното претпријатие за државни патишта - СкопјеБАУЕР БГ ДОО – Скопје Отворена постапка набавка на работи – градежно санациони работи на мост бр.2 р.Коселска на A3 (Подмоље - Охрид)09-359/726 СЕДНИЦА 06.06.201878/2017 09-359-7-2018.pdf
2018ЈП Македонски Шуми СкопјеИЛЕ ДООЕЛ – с.Црник Постапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги – шумарски услуги за фази: сеча со дотур на дрвни сортименти 09-355/526 СЕДНИЦА 06.06.2018  09-355-5-2018.pdf
2018Општина ГостиварХРЈ СИГНАЛС ДООЕЛ ГостиварПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на работи – обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација на општинските улици 09-347/726 СЕДНИЦА 06.06.201806/2018 09-347-7-2018.pdf
2018ЈП Службен весник на Република МакедонијаКИБС АД – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – сервиски ssl сертификат за период од 24 месеци 09-343/726 СЕДНИЦА 06.06.20187/2018 09-343-7-2018.pdf
2018Агенција за храна и ветеринарствоВетеринарно сточарски центар ТОДОР Велков КумановоОтворена постапка набавка на стоки – средства за идентификација на домашни миленици - микрочиповина 08-360/526 СЕДНИЦА 06.06.201837-443/7/2018 08-360-5-2018.pdf
2018Министерство за образование и наукаАМЦ ДОО – СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – набавка на интерактивни табли 08-357/826 СЕДНИЦА 06.06.201806/2018 08-357-8-2018.pdf
2018Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Економски факултет ПрилепСИТИ ЛОГИСТИК ДОО СкопјеПостапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги – интелектуални услуги08-352/526 СЕДНИЦА 06.06.2018  08-352-5-2018.pdf
2018Универзитет Св.Климент Охридски Битола, Економски факултет ПрилепМОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Постапка по член 17 од ЗЈН набавка на услуги – интелектуални услуги 08-351/526 СЕДНИЦА 06.06.2018  08-351-5-2018.pdf
2018Агенција за разузнавање на Република МакедонијаЕУРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – осигурување на имот и ПМВ (автоодговорност)08-350/626 СЕДНИЦА 06.06.201805-895/2/2018 08-350-6-2018.pdf