ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ССОУ Коле Неделковски-ВелесПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ – с. Пласница, ПласницаОтворена постапка набавка на стоки – екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1) за ССОУ „Коле Неделковски“ за 2018 09-82/78 СЕДНИЦА 14.02.201809/2017 09-82-7.pdf
2018Општина КавадарциПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ ПласницаОтворена постапка набавка на стоки – екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1)09-79/88 СЕДНИЦА 14.02.2018105/2017 09-79-8.pdf
2018ЈП Водовод и канализација - СкопјеРУДНИЦИ БАЊАНИ АД с.Кучевиште СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – ризла (сепариран варовник)09-78/68 СЕДНИЦА 14.02.201859/2017 09-78-6.pdf
2018Министерство за транспорт и врскиИНСА-ВОДАИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ – ВелесОтворена постапка набавка на стоки - набавка за замена и инсталација на куќни, комбинирани, индустриски и ултразвучни водомери и нивна интеграција во систем за далечинско отчитување во системот за водоснабдување на општина Куманово 08-99/68 СЕДНИЦА 14.02.201842/2017 08-99-6.pdf
2018ЈУ Национален парк МавровоЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на осигурителни услуги08-96/88 СЕДНИЦА 14.02.201813/2018 08-96-8.pdf
2018ЈЗУ Психијатриска болница Скопје - СкопјеАЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – Лекови08-83/78 СЕДНИЦА 14.02.201805-642/2017 08-83-7.pdf
2018ЈЗУ Психијатриска болница Скопје - СкопјеМАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО – СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – Лекови08-81/78 СЕДНИЦА 14.02.201805-642/2017 08-81-7.pdf
2018Факултет за ветеринарна медицина - СкопјеКУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – поден РТГ апарат 08-80/78 СЕДНИЦА 14.02.201859/2017 08-80-7.pdf
2018Министерство за транспорт и врскиХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на услуга за вршење на надзор над изградба на секундарна мрежа за фекална канализација во с.Корошишта, с.Ливада и с.Ложани и нејзино поврзување со транзитниот колектор, Општина Струга и вршење технички преглед на градбата08-74/68 СЕДНИЦА 14.02.201852/2017 08-74-6.pdf
2018ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември - СкопјеАРЕНАЛ ДОО – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – печатени обрасци 08-65/68 СЕДНИЦА 14.02.201837/2017 08-65-6.pdf
2018Министерство за внатрешни работи на Република Македонија3 СТ ДООЕЛ СкопјеПостапка со преговарање без претходно објaвување на оглас набавка на стоки – масла и мазива за ПМВ08-64/88 СЕДНИЦА 14.02.2018  08-64-8.pdf
2018Министерство за економија на Република МакедонијаТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ БМВ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за безбедност и здравје при работа08-61/88 СЕДНИЦА 14.02.20181-4/2017 08-61-8.pdf
2018ЈОУДГ Калинка ВаландовоПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ – с. Пласница, ПласницаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – екстра лесно гориво за греење 09-93/57 СЕДНИЦА 07.02.201801/2018 09-93-5.pdf
2018ОСМУ Никола Штејн - ТетовоУНИОН-БУС ДООЕЛ с.Палатица, ЖелиноОтворена постапка набавка на услуги – договор за јавна набавка на услуга „Превоз на редовни ученици во СОУ во Тетово од местото на живеење до училишниот центар и обратно за 2018 година"09-89/57 СЕДНИЦА 07.02.20187/2017 09-89-5.pdf
2018Општина Карпош - СкопјеЕКО ДЕТЕКТ ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – тестирање на изложеност на нејонизирачко зрачење од базни станици (мобилна телефонија, ТВ и радио предаватели, WI-FI извори) високонапонски енергетски објекти и во детски градинки и основни училишта09-59/57 СЕДНИЦА 07.02.2018100/2017 09-59-5.pdf
2018Општина КочаниТрговец поединец за вештачења и процена Д-р Анастас Ѓорѓи Џуровски ТП РесенПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – вршење на процена од овластен проценувач09-58/77 СЕДНИЦА 07.02.201805-1750/4/2017 09-58-7.pdf
2018ЈУ Младински културен центар – СкопјеГОЛД ГРУП ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на стоки - пијалоци 08-92/57 СЕДНИЦА 07.02.201816/2017 08-92-5.pdf
2018ЕВН Македонија АД СкопјеПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје Квалификациски системнабавка на услуга за обезбедување на имот и лица и патролно обезбедување на дистрибутивната мрежа на територијата на Република Македонија08-77/107 СЕДНИЦА 07.02.201818-09/2017/К1 08-77-10.pdf
2018ЕВН Македонија СкопјеСЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ – Скопје Квалификациски системнабавка на услуга за обезбедување на имот и лица и патролно обезбедување на дистрибутивната мрежа на територијата на Р. Македонија 08-76/77 СЕДНИЦА 07.02.201818-09/2017/К1 08-76-7.pdf
2018Агенција за катастар на недвижности - СкопјеДУНА ДОО – Скопје Отворена постапка набавка на услуги – услуги за фотокопирање (изнајмување на копир апарати)08-75/77 СЕДНИЦА 07.02.201870/2017 08-75-7.pdf