ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2018ЈЗУ Здравствен дом ТетовоЕЛКОМП ДООЕЛ – ТетовоОтворена постапка набавка на услуги – изработка на интегриран информационен систем со изворен код 08-220/718 СЕДНИЦА 11.04.201801-1/2018 08-220-7.pdf
2018Фонд за здравствено осигурување на МакедонијаСЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ – СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – одржување на хигиена на деловните објекти на ФЗОМ 08-234/718 СЕДНИЦА 11.04.201816-2951/2/2018 08-234-7.pdf
2018Јавното претпријатие за државни патишта - СкопјеБВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола Отворена постапка набавка на работи – градежно санациони работи на мост бр.2 р.Коселска на A3 (Подмоље - Охрид)09-227/718 СЕДНИЦА 11.04.201878/2017 09-227-7.pdf
2018ЈЗУ Општа болница КумановоДАУТИ КОМЕРЦ АД – с.Бојане, Општина Сарај, СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – прехранбени производи за болничка употреба 08-224/918 СЕДНИЦА 11.04.201802/2018 08-224-9.pdf
2018ЈЗУ Општа болница КумановоАД Д-Р ПАНОВСКИ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – лекови08-221/818 СЕДНИЦА 11.04.201804/2018 08-221-8.pdf
2018ЈКП Комуналец-ПехчевоШЛИВКА-ПЕТРОЛ ДООЕЛ БеровоПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – моторни бензини и дизел гориво09-222/618 СЕДНИЦА 11.04.201803/2018 09-222-6.pdf
2018Секретаријат за европски прашањаЕУРОМАК КОНТРОЛ ДОО СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги за избор на лиценцирана фирма за вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа08-219/618 СЕДНИЦА 11.04.20182/2018 08-219-6.pdf
2018ЈП Комуналец НеготиноАСТИГ ТРЕЈД ДООЕЛ БитолаПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – печатарски услуги 09-202/6 03/2018 09-202-6.pdf
2018ЈКП Комуналец Пехчево Отворена постапка набавка на стоки – моторни бензини и дизел гориво09-222/517 СЕДНИЦА 04.04.201803/2018 09-222-5.pdf
2018Општина ПетровецОНЕ.ВИП ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – набавка на услуги за мобилна телефонија 09-210/617 СЕДНИЦА 04.04.201804/2018 09-210-6.pdf
2018СОУ ТАКИ ДАСКАЛО БитолаРОЗ-РУБ ТРАНС ДООЕЛ с.Обршани, Кривогаштани, ПрилепОтворена постапка набавка на услуги – превоз на ученици во оснивното и средното образование кои имаат право на бесплатен превоз чие место на живеење е оддалечено од градот Битола до 50 км09-208/817 СЕДНИЦА 04.04.201801/2018 09-208-8.pdf
2018Општина КочаниПРИМАТЕКС БРАНКА ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – дезинсекција на подрачјето на општина Кочани09-197/517 СЕДНИЦА 04.04.201805-428/4/2018 09-197-5.pdf
2018Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Р.МГрупа на понудувачи АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ – Скопје и СКРИН-МЕДИА ДООЕЛ с.Желино, Желино Отворена постапка набавка на услуги – услуги за отстапување медија простор на билборди на територијата на град Скопје и територијата на другите градови во Република Македонија 08-226/617 СЕДНИЦА 04.04.20180502-3/2018 08-226-6.pdf
2018Апелационен суд СкопјеМАР САЖ Ташко ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на стоки – хартија за печатење и копирање08-223-617 СЕДНИЦА 04.04.20182/2018 08-223-6.pdf
2018АД ЕЛЕМ СкопјеФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – резервација и набавка на авиобилети за потребите на АД ЕЛЕМ08-218/517 СЕДНИЦА 04.04.201801-9/2018 08-218-5.pdf
2018УКИМ, Природно – математички факултет СкопјеВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД – СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на услуги – осигурување на студенти од последици од несреќен случај - незгода08-217/417 СЕДНИЦА 04.04.20186/2018 08-217-4.pdf
2018ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - СкопјеЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СкопјеОтворена постапка набавка на услуги – технички преглед, мерење и испитување на громобранска инсталација, контролни мерења и испитувања на нисконапонски електрични инсталации и подни облоги во медицински локации, операциони сали08-216/517 СЕДНИЦА 04.04.201845/2017 08-216-5.pdf
2018ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - СкопјеТЦИ ЕУРОЦЕРТ ДОО Скопје Отворена постапка набавка на услуги – технички преглед, мерење и испитување на громобранска инсталација, контролни мерења и испитувања на нисконапонски електрични инсталации и подни облоги во медицински локации, операциони сали08-213/717 СЕДНИЦА 04.04.201845/2017 08-213-7.pdf
2018ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - СкопјеСАЛВУС ДООЕЛ СкопјеПостапка со барање за прибирање на понуди набавка на стоки – сет за течна еднослојна цервикална цитологија (2500сета) со отстапување на користење на потребната опрема за период од една година 08-212/517 СЕДНИЦА 04.04.20181/2018 08-212-5.pdf
2018ЈЗУ Универзитетска клиника за Ревматологија - СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПостапка со преговарање без претходно објaвување на оглас набавка на стоки – лекови - RITUXIMAB08-211/917 СЕДНИЦА 04.04.201805-170/3 08-211-9.pdf