ГодинаДог. органЖалителВид на постапкаДруги постапкиПредметРешениеСедницаОглас Документ
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
2020ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕСМ СкопјеАТБ СЕРВЕР МАК ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Намотки за Високонапонски електромотори (повторена постапка) 09-291/822 СЕДНИЦА 27.03.202012914/2019 09-291-8-2020.pdf
2020Република Северна Македонија – Министерство за економијаПЕПИ СЕВЕРОВА од СкопјеOтворена постапка  Доделување на договор за право на користење на премија за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали изградени на земјиште кое не е во сопственост на Република Северна Македонија или на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на кое е воспоставено право на користење11-271/621 СЕДНИЦА 25.03.202002/2019 11-271-6-2020.pdf
2020ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле СкопјеАЛВОГЕН ПХАРМА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ГевгелијаOтворена постапка  набавка на стоки – Лекови-Инхалациона терапија за ЦФ 09-311/421 СЕДНИЦА 25.03.202000551/2020 09-311-4-2020.pdf
2020Општина ОхридСТЕНТОН ГРАДБА ДОО БитолаПоедноставена отворена постапка набавка на работи - Реконструкција на пумпни станици во селата Љубаништа и Трпејца и замена на пумпи во пумпна станица Метропол09-310/1721 СЕДНИЦА 25.03.202012608/2019 09-310-17-2020.pdf
2020ОУД Боро Менков Крива ПаланкаВАРДАР ЕКСПОРТ БИ ДОО Крива ПаланкаНабавка со мала вредност  набавка на стоки - Набавка на прехрамбени производи за ученичка кујна 09-304/721 СЕДНИЦА 25.03.202002660/2020 09-304-7-2020.pdf
2020Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања ОхридНЕОКОР МЕДИКА ДОО СкопјеOтворена постапка  набавка на Стоки - Медицински потрошен материјал за интервентна кардиологија-стентови 09-301/1721 СЕДНИЦА 25.03.202000441/2020 09-301-17-2020.pdf
2020Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје,АДРИАМЕД ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Реагенси, тестови и потрошен материјал09-300/521 СЕДНИЦА 25.03.202015241/2019 09-300-5-2020.pdf
2020СЕОУ Гостивар - ГостиварХАК - КОМЕРЦ ДООЕЛ ТетовоПоедноставена отворена постапка набавка на услуги - Набавка на услуги за превоз на ученици во средно образование за второто полугодие на учебната година 2019/2020 09-296/621 СЕДНИЦА 25.03.202000281/2020 09-296-6-2020.pdf
2020ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Ортодонски лакови,брикети и други ортодонтски потрошни материјали 09-293/2221 СЕДНИЦА 25.03.202000982/2020 09-293-22-2020.pdf
2020Управа за водење на матичните книгиИНБОХ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка услуги - за дигитализација на матичните книги09-289/521 СЕДНИЦА 25.03.202000820/2020 09-289-5-2020.pdf
2020ЈП Паркови и зеленило - СкопјеМЕБЕЛ ГОДИМЕНТО ДООЕЛ ПрилепПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Набавка на канцелариска опрема(бироа,столици и слично) 09-288/1021 СЕДНИЦА 25.03.202001056/2020 09-288-10-2020.pdf
2020ЈЗУ Центар за јавно здравје ТетовоБИОТЕК ДОО СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - Комплетно автоматизиран инструмент за автоматско изведување хемилуминисцентни монотестови и Елиса тестови или еквивалент 09-287/521 СЕДНИЦА 25.03.202003779/2020 09-287-5-2020.pdf
2020Државен Студентски дом Скопје – СкопјеМАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СкопјеНабавка со мала вредност  набавка на услуги - Телекомуникациски услуги - интернет пристап и фиксна телефонија за период од 1 една година 09-286/521 СЕДНИЦА 25.03.202002157/2020 09-286-5-2020.pdf
2020ЈП Водовод и канализација – СкопјеХИДРОКОМ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка стоки - Фасонски делови09-282/1921 СЕДНИЦА 25.03.202015425/2019 09-282-19-2020.pdf
2020Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕСТД ДОО Нов ДојранПоедноставена отворена постапка набавка стоки - Амортизери09-278/921 СЕДНИЦА 25.03.202000885/2020 09-278-9-2020.pdf
2020Јавно сообраќајно претпријатие Скопје ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ с.ПласницаOтворена постапка  набавка на стоки – Еуродизел БС-V 09-277/921 СЕДНИЦА 25.03.202002184/2020 09-277-9-2020.pdf
2020Јавна здравствена установа Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон СкопјеПРОМЕДИКА ДООЕЛ СкопјеПоедноставена отворена постапка набавка на стоки - композитни полнења 09-276/621 СЕДНИЦА 25.03.202003545/2020 09-276-6-2020.pdf
2020ЈУДГ Детска радост - Скопје КОЛОР КОМЕРЦ ДООЕЛ СкопјеНабавка со мала вредност  набавка стоки - Набавка на средства за хигиена и средства за машини за професионално миење на садови 09-261/721 СЕДНИЦА 25.03.202015716/2019 09-261-7-2020.pdf
2020Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, СкопјеИНТЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Набавка на топчеста патека и присуство на овластено стручно лице на текот на монтажа на Одлагач ЗП 6600/8-ПЕ Рудници (РЕК Битола) 09-218/1821 СЕДНИЦА 25.03.202015484/2019 09-218-18-2020.pdf
2020Министерство за одбрана - сектор за логистикаМАКЕДОНИЈА БИРО ДООЕЛ СкопјеOтворена постапка  набавка на стоки - Хартија за фотокопирање А4 и А3 бела 08-294/421 СЕДНИЦА 25.03.202003584/2020 08-294-4-2020.pdf